ciotka paprotka

"Im bardziej zaawansowane technologicznie staje się nasze życie, tym więcej natury potrzebujemy." R. LouvZapraszam Was na spotkania w przyrodzie, wypełnione leśną energią, nauką i zabawą!

oferta

Organizuję spotkania, których celem jest pomoc dzieciom w budowaniu i pielęgnowaniu więzi z otaczającą nas przyrodą.Na spotkaniach z Ciotką Paprotką dzieci mogą:
- pospacerować po lesie,
- dowiedzieć się czegoś o otaczającej nas przyrodzie,
- pobawić się z rówieśnikami w dzikiej przestrzeni,
- przeżyć przygodę!
Aktualnie w ofercie:
- Tematyczne spacery edukacyjne (2 h, grupa 4-9 lat, 45 zł od dziecka),
- Terenowe spotkania sensoryczno-twórcze dla najmłodszych (1 h, grupa 1-3 lata, 35 zł od dziecka),
- Warsztaty kreatywne z wykorzystaniem naturalnych materiałów (wyłącznie w okresie letnim),
- Zajęcia dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych (temat zajęć, lokalizacja oraz cena są ustalane indywidualnie).
Podczas zajęć dzieci się brudzą. Zdarzyć się także może, że jakiś element odzieży się niestety zniszczy. Dlatego polecam dobór stroju nie tylko do panujących warunków atmosferycznych,
ale także do charakteru zajęć.
Ramy wiekowe nie są sztywne - możesz skonsultować ze mną
wiek swojego dziecka przed wysłaniem zgłoszenia na zajęcia.
Podczas zajęć dzieci pozostają pod opieką rodziców.

o mnie

Mam na imię Agnieszka, jestem żoną Jacka i mamą Adama. Urodziłam się w Szczecinie i mieszkam w nim całe życie. W dzieciństwie chciałam być panią zapowiadającą pociągi na dworcach lub ornitolożką, wszechświat się jednak zaplątał i zostałam pielęgniarką - nie na długo.Od najmłodszych lat studiowałam atlasy zwierząt, zasłuchiwałam się w Krystynie Czubównie i z dużym zainteresowaniem analizowałam podwórkową przyrodę. Okres nastoletni spędziłam w harcerstwie, sypiając w samodzielnie wybudowanych szałasach, gotując obiady na ognisku i godzinami maszerując na azymut.Ścieżkę edukacji przyrodniczej odkryłam, podążając za własnym synem - okazało się, że moje zamiłowanie do tematów przyrodniczych oraz umiejętności nabyte w harcerstwie to w dzisiejszym świecie szalenie cenne zasoby. Sprawiają, że mogę dołożyć swoją cegiełkę do profilaktyki tzw. zespołu deficytu natury u dzieci, pomagać małym ludziom w budowaniu i podtrzymywaniu relacji z przyrodą oraz zaszczepiać w nich potrzebę dbania o naszą planetę. Głęboko wierzę w to, że swobodny kontakt z przyrodą jest niezbędnym elementem prawidłowego rozwoju każdego człowieka.Gdy chodzę po lesie - szukam pytań. Siedząc w domu - próbuję znaleźć odpowiedzi. Jedno i drugie sprawia mi dziką przyjemność, ponieważ bardzo lubię się uczyć i dzielić nabytą wiedzą. Dlatego wprowadzając dzieci w przyrodę, staram się im przekazać dużo przyrodniczych ciekawostek.

kontakt

Agnieszka Sztandera - organizatorka spacerów leśnych i warsztatów przyrodniczych dla dzieci;
promotorka rodzinnego spędzania czasu w naturze.
Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz nawiązać współpracę - odezwij się do mnie!tel. 506 181 183

zapisy

Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu.Płatności dokonać należy na konto w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na zajęciach.Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Jacek Sztandera
Numer konta: 10 1140 2004 0000 3802 7970 7051
Tytułem: Ciotka Paprotka/imię i nazwisko dziecka/data spotkania

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wysyłając zgłoszenie na Zajęcia lub pytanie o ofertę Zajęć przekazujesz nam swoje dane osobowe. Przywiązujemy dużą wagę do ich ochrony i dbamy o Twoją prywatność. Dokument, który czytasz, zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.

Dokument, który czytasz, odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

I. Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jacek Sztandera, który prowadzi działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, które nam podajesz wysyłając zapytanie dotyczące Zajęć lub dokonując zgłoszenia, tj. imię, nazwisko, wiek dziecka, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, rozwiązania i prawidłowej realizacji usługi.

Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie rachunków oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące dokonanych wpłat za Zajęcia.

III. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów realizacji usługi, będziemy je przetwarzać do czasu zakończenia usługi.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów.

IV. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez "Jacek Sztandera” Twoich danych osobowych masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

V. Kontakt z administratorem Twoich danych osobowych

Celem wprowadzania jakichkolwiek zmian w swoich danych osobowych, cofnięcia zgód, wykreślenia z listy mailingowej, czy użycia któregokolwiek z praw jakie Tobie przysługują, prosimy o kontakt na adres: ciotkapaprotka@outlook.com

VI. Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

regulamin

I. PODSTAWOWE POJĘCIA

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Zajęciach – należy przez to rozumieć tematyczne spacery edukacyjne, terenowe spotkania sensoryczno-twórcze dla najmłodszych, warsztaty kreatywne oraz spotkania dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

 2. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę wpisaną na listę Uczestników Zajęć,

 3. Opiekunie – należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią, która będzie uczestniczyła wraz

 4. z Uczestnikiem w Zajęciach (rodzic bądź osoba upoważniona),

 5. Instruktorze – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą Zajęcia, którą jest Agnieszka Sztandera.

II. GŁÓWNE ZASADY ORGANIZACYJNE

 • Organizatorem Zajęć jest Jacek Sztandera (dalej: Organizator), który prowadzi działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Zajęcia prowadzone są przez Instruktora.

 • Na Zajęciach obowiązują wcześniejsze zapisy. W Zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako Uczestnicy wraz z Opiekunami.

 • Uczestnik oraz Opiekun zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz stosować się do poleceń wydawanych przez Instruktora w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa na terenie, na którym odbywają się Zajęcia.

 • Pełna odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo Uczestnika leży po stronie Opiekuna i rodziców/opiekunów prawnych.

 • Organizator i Instruktor nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas Zajęć.

 • Organizator i Instruktor nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności Uczestników Zajęć, jak również za szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu na Zajęciach.

 • Zabrania się udziału w Zajęciach osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.

III. MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ

 • Zajęcia trwają 2 godziny (120 minut) dla tematycznych spacerów edukacyjnych oraz 1 godzinę (60 minut) dla terenowych spotkań sensoryczno-twórczych dla najmłodszych i mają charakter grupowy. Godzina rozpoczęcia, miejsce oraz liczebność grupy określane są indywidualnie dla każdych zajęć.

 • Preferowany przedział wiekowy Uczestników to 3-9 lat dla spacerów edukacyjnych oraz 1-3 lata dla terenowych spotkań sensoryczno-twórczych. Odstępstwa od tego zakresu konsultować należy z Organizatorem przed dokonaniem zgłoszenia na Zajęcia.

IV. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

 • Koszt Zajęć wynosi 45 zł za Uczestnika dla tematycznych spacerów edukacyjnych i 35 zł dla terenowych spotkań sensoryczno-twórczych dla najmłodszych. Cena warsztatów kreatywnych oraz zajęć dla grup przedszkolnych i szkolnych jest ustalana indywidualnie.

 • Jeśli w Zajęciach uczestniczy rodzeństwo - kwota za udział w Zajęciach dla każdego kolejnego pomniejszona jest o 5 zł.

 • Płatności za Zajęcia dokonać należy przelewem bankowym na konto Organizatora w ciągu 1 dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na Zajęciach.

Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Jacek Sztandera
Numer konta: 10 1140 2004 0000 3802 7970 7051
Tytułem: Ciotka Paprotka/imię i nazwisko dziecka/data spotkania

V. ODWOŁANIE ZAJĘĆ/NIEOBECNOŚCI

 • Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia Zajęć na inny, wskazany przez siebie termin lub odwołania Zajęć. W przypadku odwołania Zajęć przez Organizatora, dokonane wpłaty podlegają zwrotowi.

 • Zgłoszenia braku możliwości wzięcia udziału w opłaconych Zajęciach dokonać można najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem Zajęć. W innym przypadku uiszczona płatność nie będzie podlegała zwrotowi.

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 • Zgłoszenie udziału w Zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.

 • Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych

 • i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.

 • Opiekun wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika na potrzeby publikacji zdjęć i filmów z zajęć na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilach w mediach społecznościowych.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie.